Egyesületünkbe rendes vagy pártoló tagként lehet belépni

Tagfelvétel

Rendes tagság

Rendes tag lehet 

a) az a magyar vagy külföldi természetes személy, aki magyar államilag elismert alapfokú sportoktatói, középfokú edzői vagy felsőfokú edzői szakképesítéssel rendelkezik sí, telemark, snowboard, freestyle, sífutó szakágban, és szándékában áll az egyesület által mindenkor támasztott továbbképzési, minősítési feltételeknek eleget tenni, melynek érdekében legalább háromévenként kötelezően és aktívan részt vesz az egyesület által szervezett továbbképzéseken és a minősítő vizsgákon. Az első továbbképzést a szakképesítés megszerzésétől számított három éven belül kell teljesíteni. Amennyiben a belépés a képzettség megszerzését követő három éven túl történik, akkor a belépést követő első továbbképzésen kell a működési engedélyt megszerezni. 

Rendes tagként kérheti felvételét az a külföldi szakképesítéssel rendelkező oktató is, aki előzőleg a Szakmai Bizottsághoz benyújtotta a végzettséget igazoló bizonyítványt/okiratot és a képzés tartalmát. A Szakmai Bizottság dönt arról, hogy az adott képzés megfelel-e a magyar alapfokú képzés követelményeinek, amely a felvétel feltétele, 

b) az a Magyarországon bejegyzett egyesület vagy gazdasági társaság, amelynek legalább három éve ténylegesen és folyamatosan gyakorolt fő tevékenységi köre a havas sportok (sí, telemark, snowboard, freestyle, sífutás) oktatása. Az oktatási tevékenységet a felvételt kérő az általa üzemeltetett síiskolában, síklubban vagy az általa kifejezetten a téli sportok gyakorlása céljából rendszeresen szervezett szabadidős programokon fejti ki és a felvételt kérőnél az oktatási tevékenységben résztvevők 50 %-a, de minimum 3 fő olyan oktató vesz részt, aki rendelkezik érvényes SMSZ működési engedéllyel.

A rendes tag a felvétellel egyidejűleg – elfogadja, magára nézve kötelezőnek tartja az egyesület Alapszabályát, belső szabályzatait, közgyűlési és elnökségi határozatait, – kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre; – kötelezettséget vállal arra, hogy határidőben megfizeti az egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulást, a tagdíjat.

Pártoló tagság

Pártoló tag lehet minden magyar vagy külföldi természetes-, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki:

a) elfogadja az egyesület Alapszabályát, belső szabályzatait, közgyűlési és elnökségi határozatait, tevékenységével erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület munkáját;

b) figyelembe veszi és tiszteletben tartja az egyesület politikai semlegességét és célkitűzéseit,

c) fizeti az egyesület részére teljesítendő vagyoni hozzájárulást, d) és akinek az elnökség jóváhagyja tagfelvételi kérelmét.

A tagfelvétel az iroda@sioktatas.hu címre küldött levéllel kezdeményezhető a választott tagsághoz tartozó kitöltött adatlap megküldésével.