1/2021.05.26. számú Elnökségi Határozat

A Síoktatók Magyarországi Szövetségének Elnöksége a 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a 1. bekezdése alapján úgy határoz, hogy az egyesület éves számviteli beszámolóját az Elnökség, mint az egyesület legfőbb ügyvezető szerve fogadja el a Felügyelő Bizottság jelentése alapján. Az Elnökség az évi rendes Közgyűlést a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül összehívja és az Elnökség által elfogadott beszámolót majd a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

Indoklás:

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint „a jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.” A rendelkezésre tekintettel a Síoktatók Magyarországi Szövetségének évi rendes közgyűlése nem került összehívásra.

Amennyiben a jogszabályi rendelkezések alapján az éves rendes küldöttgyűlés nem tartható meg, abban az esetben, az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a 1. bekezdése rendelkezése alapján a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához és ésszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, beleértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásában az elnökség hoz határozatot. A számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálata elvégezhető akkor is, ha a beszámolóról a fentiek szerint a jogi személy ügyvezetése határoz. Ha a jogi személynél ellenőrző bizottság működik, a jogi személy ügyvezetése a beszámolóról az ellenőrző bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az ügyvezetés által a fentiek szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Az írásbeli szavazás eredménye: 6 igen, 1 tartózkodás.